• ul. Szlak 33Kraków

Regulamin obiektu

Old Time Residence

REGULAMIN OBIEKTU

 

Dyrekcja Old Time Residence będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę
w przestrzeganiu tego regulaminu.


§ 1
1.Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty
na jedną dobę.
3.Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz.11:00 dnia następnego.


§ 2
1.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Hotelu powinien
zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.


§ 3
1. Gość hotelowy obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres,
za który uiścił należną za pobyt opłatę.
3. Osoby odwiedzające, niezarejestrowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od
godz. 7:00 do godz. 22:00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji Obiektu.
4. Old Time Residence może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco
naruszył Regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę
Gościom, pracownikom Hotelu lub innym osobom przebywającym w Obiekcie.

§ 4
1. Za wynajęte pokoje oraz zamówione posiłki należy się opłata zgodna z cennikiem.
2. Opłata za świadczone usługi pobierana jest z góry.


§ 5
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co
umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.


§ 6
Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
1. udzielenie informacji zawiązanych z pobytem i połączeniach komunikacyjnych.

2. budzenie o oznaczonej godzinie.


§ 7
1. Istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym.
2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa
jest uregulowania w przepisach powszechnie obowiązujących, tj. w szczególności w Kodeksie
cywilnym.


§ 8
1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu
innych Gości. Obsługa Obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która
narusza tę zasadę.


§ 9
1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić
klucz w recepcji.
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub
odwiedzających Go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
grzałek, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących własności Hotelu.


§ 10
Przedmioty pozostawione w pokojach lub znalezione na terenie Obiektu będą przechowywane
zgodnie z następującymi zasadami:
1. Przedmioty łatwopsujące się, żywność – będą niezwłocznie wyrzucane,
2. Przedmioty będące kosztownościami, papierami wartościowymi, pieniędzmi, przedmiotami o
wartości artystycznej lub naukowej będą przechowywane w sejfie lub innym bezpiecznym
miejscu a po 3 dniach przekazywane do Lokalnego biura Rzeczy Znalezionych, przy
ul.Wielickiej 28.
3. Pozostałe przedmioty zostaną zarejestrowane i przechowane przez okres 3 miesięcy, po
czym w przypadku przedmiotów o wartości do 50 PLN zostaną komisyjnie zniszczone, a
przedmioty o większej wartości zostaną przekazane na cele charytatywne.
4. W przypadku, jeśli po rzeczy zagubione/pozostawione zgłosi się właściciel, zostaną one
przesłane na wskazany adres na koszt odbiorcy.
5. Obiekt nie kontaktuje się z prawdopodobnymi właścicielami przedmiotów jako pierwszy.

§ 11
Dane osobowe:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Aquarius Tomasz
Bułka, ul. Szlak 33, 31-153 Kraków. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte
są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej Obiektu –
www.oldtimeresidence.pl oraz udostępnionej do wglądu w recepcji Obiektu.

§ 12
W obiekcie, w jego częściach wspólnych, a w szczególności w Restauracji oraz Pokojach
Gościnnych obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za każde stwierdzone naruszenie tego zakazu
będzie pobierana opłata karna
w wysokości 500 PLN.


§ 13
W Obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie
bezpieczeństwa
Gości Obiektu. Dane z monitoringu są przechowywane zasadniczo przez okres 30 dni (dłużej
jeśli stanowią dowód w postępowaniu). Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie
odpowiednich służb.

 

Dyrekcja Old Time Residence

 

Rezerwuj online
Rezerwuj online
Telefon
Nawiguj